Św. Tomasz
w postchrześcijańskim świecie

BÓG / CZŁOWIEK / MORALNOŚĆ
Konferencja z okazji 750-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu (7 III 1274)

KIEDY?

9.03.2024

GDZIE?

Collegium Intermarium
Warszawa

Słowo rektora:

Żyjemy w epoce zerwania z tradycją rozumianą jako przekaz formy życia, a nasze czasy nazywa się, choć różnie jest to definiowane, postchrześcijańskimi. Przedrostek „post-” oznacza: „już nie i jeszcze nie”. “Postchrześcijaństwo” pojawia się również w tytule naszej konferencji. Możemy przyjąć, że dzisiejsze społeczeństwa Zachodu, deklarujące się często jako laickie, wciąż są przeniknięte ideami zaczerpniętymi z chrześcijaństwa. Jednakże owe zasoby kulturowe zostały zinstrumentalizowane, a chrześcijaństwo, poprzez pozbawienie go nadprzyrodzoności, sprowadzone
do roli ideologii. Temu, co zaczerpnięte z chrześcijaństwa, nadaje się zupełnie inny, od źródłowego, sens. Można to porównać do kamienicy, w której wymienia się wszystko, łącznie z fundamentem i ścianami nośnymi, zachowując jedynie elementy fasady, i nazywa się to rewitalizacją, a nie rozbiórką, którą de facto jest to działanie.

Jednym z zadań edukacji, a więc i środowiska akademickiego, jakim jest Collegium Intermarium, jest naprawianie zerwań w przekazie dziedzictwa kulturowego. Powrót do źródeł, do fundamentu. Tak też rozumiem cel tej konferencji, która swoistego zwornika, dla transmisji tego, co wiecznotrwałe, szuka w myśli św. Tomasza z Akwinu. Jest to jedna z tych arterii, którymi od wieków płyną życiodajne soki naszej kultury. A Doktor Powszechny może być mistrzem myślenia i wiary nie tylko dla specjalistów, którzy, w tak doborowym, międzynarodowym gronie, będą wprowadzali nas w poszczególne zagadnienia stanowiące przedmiot kolejnych wystąpień. Będą one niejako konfrontowały myśl Akwinaty z wyzwaniami, które niesie współczesność. Przedstawiając także to, w jaki sposób jest ona traktowana “na tle sporów nowoczesności” – jak głosi temat jednego z wykładów. Bowiem tylko w zderzeniu z naszymi pytaniami i współczesnymi poszukiwaniami dzieło dominikańskiego mistrza może stać się dla nas pomocą i inspiracją.

Uczelnia, w której murach się znajdujemy, nie chce cofać świata o tysiąc, czy też dwa tysiące lat, chce ona uobecnić prawdziwy Kanon, który powinien być miarą dla naszej kultury i naszego człowieczeństwa. Prawda jest zawsze aktualna, a wizja dziejów, jako nieustannego postępu mającego swe spełnienie wewnątrz historii, odcięta od chrześcijańskich korzeni (celu nadprzyrodzonego; osadzenia naszej nadziei w Bogu) – złudna. To właśnie w tym dziedzictwie odnajdujemy znaczenie naszych własnych myśli i słów. Jest to szczególnie potrzebne w chwili, gdy nad naszą edukacją gromadzą się czarne chmury i podejmowana jest próba zerwania być może ostatnich powiązań z naszym dziedzictwie kulturowym.

Zachęcam gorąco Państwa do włączania się we wszelkie działania i inicjatywy podejmowane przez Collegium Intermarium.

Cieszę się z Państwa obecności i życzę dobrych owoców tego spotkania!
dr Artur Górecki
Rektor Collegium Intermarium

Profesorów szczególniej upominamy, aby pamiętali,że wszelkie pomijanie św. Tomasza przy studiach, zwłaszcza w kwestiach metafizycznych, przynosi poważny uszczerbek. Niewielki błąd na początku może się okazać ogromny
na końcu.

Św. Pius X, Pascendi dominici gregis

Program konferencji

9 marca 2024 r.

09.30  – otwarcie konferencji – JM dr Artur Górecki, rektor CI

10.00 – Św. Tomasz z Akwinu – filozof. Źródło inspiracji i klarownych rozwiązań – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (CI, KUL)

10.45 – Czy można uzgodnić metafizykę św. Tomasza z Akwinu z metafizyką ewolucjonizmu – dr Michał Chaberek OP (CI)

11.30 – przerwa kawowa, Anioł Pański

12.00 – Magistri est ordinare. O niezbędności ładu w edukacji. Podążając za św. Tomaszem z Akwinu – dr Steve Cain (Thomas Aquainas College, USA, Kalifornia)

12.45 – Św. Tomasz z Akwinu i jego antropologia wobec gender, transhumanizmu i AI. Ze środka średniowiecza do współczesnych sporów antropologicznych – dr hab. Zbigniew Pańpuch (KUL, CI)

13.30 – Obiad

14.00 – W poszukiwaniu tożsamości: rola natury i cnót w moralności wg. Św. Tomasza z Akwinu – dr Michał Mrozek OP, (Instytut Tomistyczny)

14.45 – Niechciany, nadużywany, pożądany – trzy sposoby traktowania Akwinaty na tle sporów nowoczesności – dr Paweł Milcarek

15.30 –zakończenie konferencji

Prowadzący: Krzysztof Drozdowski

Prelegenci

Prof. dr hab.
Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

o. dr Michał Chaberek

Ur. 1980 jest dominikaninem, doktorem teologii fundamentalnej (UKSW 2012). W latach 2012-18 przebywał w USA, gdzie odbył stypendium podoktorskie w Discovery Institute w Seattle oraz był kapelanem w Thomas Aquinas College w Kalifornii. Jest autorem kilku książek, tłumaczeń oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny relacji wiary i nauki, filozofii tomistycznej, inteligentnego projektu i katolickiej nauki o stworzeniu. Publikował między innymi w Do Rzeczy, Christianitas, Teologii Politycznej, Frondzie, Polonia Christiana, Collectanea Theologica. Dyrektor Centrum Wiara i Nauka.

dr Steve Cain

Steven Cain jest wykładowcą (profesorem) w Thomas Aquinas College, pełni też obecnie funkcję dziekana akademickiego kampusu w Northfield w stanie Massachusetts. Dr Cain jest absolwentem Connecticut College w New London w stanie Connecticut (1987), gdzie specjalizował się w filologii klasycznej i fizyce. Po ukończeniu studiów przez cztery lata uczył w szkole średniej, po czym powrócił na studia podyplomowe. Rozpoczął studia na Wydziale Greki i Łaciny na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Następnie przeniósł się do Boston College, gdzie studiował filozofię, uzyskując tytuł magistra w 1994 roku i doktorat w 2016 roku. W latach 1994-1998 wykładał w College of Humanities (Cheshire, CT) i School of Philosophy (Thornwood, NY) dla Legionistów Chrystusa. W 1998 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Thomas Aquinas College w Santa Paula w Kalifornii. W 2021 roku przeniósł się do nowego kampusu w Northfield, a w 2022 roku objął funkcję dziekana. Dr Cain poślubił swoją żonę, Mary, w 1990 roku. Mają sześcioro dzieci, z których jedno jest odbywa formację u dominikanów..

dr hab.
Zbigniew Pańpuch

Profesor KUL w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Zainteresowanie naukowe: problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa; teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

dr Michał Mrozek OP

Dominikanin, doktor nauk teologicznych Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza w Rzymie Angelicum (nostryfikacja 26.VI.2012 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie), afiliowany do Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Zainteresowanie naukowe: teologia moralna św. Tomasza z Akwinu, w szczególności filozoficzne i antropologiczne podstawy aretologii Akwinaty Pełnione funkcje: Od 2012 r. sekretarz redakcji Przeglądu Tomistycznego, od 2022 Redaktor Naczelny; od 2013 r. wicedyrektor Instytutu Tomistycznego.

dr Paweł Milcarek

Ur. w 1966 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Jeżeli w różnych sytuacjach Magisterium zmuszone było interweniować w tej materii, między innymi po to, by potwierdzać wartość intuicji Doktora Anielskiego i usilnie zalecać studiowanie jego myśli, to dlatego, że zalecenia te nie zawsze były realizowane z pożądaną gorliwością. W okresie po Soborze Watykańskim II w wielu szkołach katolickich można było zauważyć pewien regres w tej dziedzinie, co było wyrazem mniejszego poważania nie tylko dla filozofii scholastycznej, ale w ogóle dla studium filozofii jako takiej. Ze zdziwieniem i przykrością muszę stwierdzić, że wielu teologów podziela ten brak zainteresowania filozofią.”

Św. Pius X, Pascendi dominici gregis

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II